ویندوز سرور

چطور میتوانم اسکریپت رو در سرور ویندوز نصب کنم؟
اگر اسکریپت را در IIS در میزبانی مبتنی بر ویندوز اجرا می کنید ، ممکن است با خطای نوشتن مجدد URL روبرو شوید برای جلوگیری از خطاهای در نوشتن مجدد ویندوز ، لطفا پرونده ای را در پوشه ریشه خود با نام (web.config) ایجاد کنید و کد ارائه شده زیر را در پرونده جدید ایجاد شده قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <handlers>
      <remove name="CGI-exe" />
      <add name="CGI-exe" path="*.exe" verb="*" modules="CgiModule" scriptProcessor="C:\php\php-cgi.exe" resourceType="File" requireAccess="Execute" allowPathInfo="true" />
    </handlers>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="block favicon" stopProcessing="true">
          <match url="favicon\.ico" />
          <action type="CustomResponse" statusCode="404" subStatusCode="1"
            statusReason="The requested file favicon.ico was not found"
            statusDescription="The requested file favicon.ico was not found" />
        </rule>
        <rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">
          <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^example\.com$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="http://www.example.com/{R:1}" />
        </rule>
        <rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">
          <match url="^(.*)$" ignoreCase="false" />
          <conditions>
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />
            <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />
            <add input="{URL}" pattern="^/favicon.ico$" ignoreCase="false" negate="true" />
          </conditions>
          <action type="Rewrite" url="index.php?q={R:1}" appendQueryString="true" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>