خطاهای معمول

فایل مشخصی برای ورودی انتخاب نشده.

اگر در صفحه مدیریت خود با این خطا روبرو شدید ، لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید.

فایل .htaccess در پوشه اسکریپت را به شکل زیر ویرایش کنید

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^system.*
    RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
    RewriteCond %{REQUEST_URI} ^application.*
    RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^(.*)$ index.php?/$1 [L]
</IfModule>

اکنون آن را ذخیره کنید ، دوباره به صفحه مدیریت خود بروید و صفحه خود را تازه کنید.